Allamah Habib-ur-Rahman Yazdani Raheemullah

Rad – Brewleviyet

 

Bidah

Shirk/Kufr