Dr Abdur-Razaq Sajed Hafidhullah

Islah

Toubah

Haram Aur Hallal